Administratorem Twoich danych osobowych jest AKnet Tomasz Wadas. Możesz się z nami skontaktować w Głogowie przy ul. Gustawa Morcinka 8 lub pod nr. tel. 509 737 586

Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu i na zasadach określonych poniżej.

Twoje dane przetwarzane w związku z wysyłaniem informacji o szkoleniach są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi lub odwołania zgody. Zgodę możesz odwołać w dowolnym czasie, w taki sam sposób, jak wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach.

Dane przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Ciebie ostatniej wiadomości. Po tym okresie usuniemy je z naszych serwerów.

Dane przetwarzane w związku z zawartą pomiędzy Tobą a AKnet Tomasz Wadas umową (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane związane z rozliczeniami, w tym umowa i formularz zamówienia będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu na wymagania przepisów podatkowych. Dane związane ze zrealizowanym zleceniem będą przetwarzane przez okres do 6 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu ochronę przed ewentualnymi roszczeniami lub windykację należności.

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także, firmy świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty oraz podmiotu świadczącego usługi windykacyjne.

Przysługuje Ci prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem AKnet Tomasz Wadas. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail wskazany na stronie www.aknet.glogow.org

W każdej chwili możesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych przez AKnet Tomasz Wadas do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.